Privacy Persoonsgegevens – Tandartsenpraktijk Van t Hooft – 1071PW Amsterdam

COVID-19

Ook tijdens deze periode staan wij voor u klaar om u de beste mondzorg te verlenen.

Privacy Persoonsgegevens

Hoe wij omgaan met patiëntgegevens:

Doel: Vastlegging van de maatregelen die genomen zijn om zeker te stellen dat er zorgvuldig met patiëntgegevens wordt om gegaan.

 

Uitgangspunten:

 • Patiëntgegevens worden op een behoorlijke en zorgvuldige wijze verwerkt en alleen voor de doeleinden waarvoor ze zijn of worden gebruikt.
 • Gegevens kunnen worden verzameld tijdens contacten van de patiënt met medewerkers van de praktijk (o.a. consulten, behandelingen) en door ontvangst van gerichte correspondentie van derden aangaande de patiënt.

 

Informeren patiënt:

 • Patiënten worden geïnformeerd over hoe wij met de gegevens omgaan en verwerking hiervan. Deze informatie vindt plaats tijdens het eerste bezoek aan de praktijk. Er wordt een notitie geplaatst in de patiëntenkaart dat patiënt akkoord is.

 

Doel van gegevens verzamelen:

 • Gebruik in het kader van de te verlenen zorg (met name behandeling,consult, medicatie, doorverwijzing, overdracht);
 • Gebruik voor de bewaking van de eigen kwaliteit;
 • Andere doeleinden, mits vooraf met de patiënt overeengekomen.

 

Verwerken van algemene patiëntgegevens en gezondheidsgegevens:

 • De patiënt heeft voor de verwerking toestemming (mondeling of schriftelijk) verleend;
 • Verwerking is noodzakelijk voor de verlening van tandheelkundigezorg aan de patiënt;
 • Verwerking is noodzakelijk om een wettelijke verplichting na te komen;
 • Verwerking is noodzakelijk ter voorkoming van ernstig gevaar voor de gezondheid van patiënt.

 

Informatiebeveiligingsafspraken:

 • Alle medewerkers die patiëntgegevens verwerken of anderszins kennis nemen van patiëntgegevens zijn gehouden aan geheimhouding.
 • Patiëntgegevens worden niet langer bewaard dan nodig; medische gegevens worden in beginsel vijftien jaren bewaard, of zoveel langer als redelijkerwijs nodig om verantwoorde zorg te kunnen leveren.
 • Alleen bevoegden hebben toegang tot de (digitale) gegevensbestanden van de praktijk; hiertoe zijn computers voorzien van een wachtwoord en de ruimten waarin gegevens worden opgeslagen zijn niet vrij toegankelijk.
 • Als de behandelkamer langer dan 15 min. verlaten wordt, wordt de pc afgemeld.

 

Rechten van de patiënt:

 • De patiënt heeft recht op inzage in alle gegevens die over hem/haar zijn verzameld en verwerkt.
 • De patiënt heeft recht op een afschrift van de over hem/haar verzamelde en verwerkte gegevens; de praktijk verstrekt een afschrift na een verzoek van de patiënt.
 • De patiënt kan verzoeken om aanvulling en/of correctie van de verzamelde en verwerkte gegevens, voor zover deze onvolledig en/of feitelijk onjuist zijn.
 • De patiënt kan verzoeken om verwijdering of beperkt gebruik van de verzamelde en verwerkte gegevens.

 

Verwerken van diverse gegevens:

 • De dossiergegevens van patiënten worden uitsluitend opgeslagen op de pc`s in de praktijk die beveiligd zijn d.m.v. wachtwoorden en virusscanners.
 • Bij het versturen van e-mails dienen deze goed te worden gecontroleerd op juistheid. Hier dient ook gelet te worden op correctheid van het e-mailadres en het eventueel toevoegen van documenten, deze zijn op naam van de betreffende patiënt gericht.
 • Het patiëntendossier dient via de mail door de betreffende patiënt zelf te worden opgevraagd. Wanneer een patiënt ouder is dan 16 jaar, moet hij/zij zelf het dossier op vragen. Het versturen van het dossier vindt uitsluitend versleuteld per e-mail plaats en patiënt zal dossier 10 werkdagen na aanvraag ontvangen. Alleen de patiënt zelf mag haar/zijn dossier opvragen. Met toestemming van patiënt mag dossier ook naar andere praktijk gestuurd worden. Hiervan wordt een notitie in het dossier gemaakt.
 • Recepten en/of verwijsbrieven worden na behandeling persoonlijk aan de patiënt meegegeven met de correcte patiëntgegevens, een stempel en/of getekend door de betreffende tandarts. Wanneer de verwijzing op verzoek van de patiënt rechtstreeks naar de betreffende verwijspraktijk gestuurd wordt, maak je hiervan een aantekening in het dossier.
 • Van bovenstaande “beveiliging patiëntgegevens” is een protocol gemaakt en door iedere medewerker van tandartsenpraktijk van ’t Hooft getekend voor commitment.

 

Voor de digitale verwerking van uw gegevens op het moment dat u zich bij ons aanmeld verwijzen wij u naar de volgende link: https://tpvthooft.tandartsennet.nl/privacy/